Training course PROMOTING SOCIAL BUSINESS AMONG YOUNG PEOPLE IN MACEDONIA / Обука ПРОМОВИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛЕН БИЗНИС МЕЃУ МЛАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Representative of CRCD will attend on 24 and December 25, 2014 a training course on PROMOTING SOCIAL BUSINESS AMONG YOUNG PEOPLE IN MACEDONIA organized by the Community Centre of the Municipality Center. The aim of the training is to promote the idea of social entrepreneurship and to learn the basics of starting a social business.


Преставник на ЦИСР на  24 и 25 Декември 2014 ќе присуствува на обуката ПРОМОВИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛЕН БИЗНИС МЕЃУ МЛАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА организирана од страна на Центарот на заедницата на Општина Центар. Целта на обуката е да се афирмира идејата за социјално претприемништво и да се научат основите за започнување на социјален бизнис

Advertisement