Признавање на професионални квалификации во ЕУ

Со Директивата 2005/36/EC на ЕУ, се реформира системот за признавање на професионалните квалификации, со цел да се направи пофлексибилен пазар на работна сила, со што дополнително ќе… Read more “Признавање на професионални квалификации во ЕУ”

Advertisement