Проект: Проектен менаџмент Хоризонт 2020

  • Основна цел на проектот:

Јакнење на капацитетите за проектно менаџирање на проекти финансирани од Хоризонт 2020 програмата

  • Специфична цел:

– Советување и тренинг за проектно аплицирање и менаџирање

  • Целна група:

– НВО сектор

– Академски институции

– Јавна администрација/локална самоуправа

– Мали и средни претпријатија 

  • Времетраење (фази на проектот):
  1. 06/2014 – во тек
  • Контакт информации:

info@centercrcd.org

 

Advertisement