Вработување: проект “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР”

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР” кој го спроведува заедно со канцеларијата на… Read more “Вработување: проект “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР””

Пријавете!!

Originally posted on cistoskopje:
Бидете проактивни и пријавете фрлен отпад на улиците, парковите и другите јавни места (надвор од означените места за фрлање отпад) во градот Скопје! Преку интернет…