Проект: INNOVATIVE AND INTERACTIVE MAP FOR YOUNG PEOPLE

  • Основна цел на проектот:

Промовирање на градот Скопје на млади туристи

  • Специфична цел:

– креирање на иновативна мапа на градот Скопје

  • Целна група:

– Млади туристи на градот Скопје на возраст помеѓу 16 и 30 годишна возраст 

  • Времетраење (фази на проектот):
  1. 06/2015 – 08/2015: Барање на спонзорства и донации
  2. 08/2015 – 10/2015: Мапирање на атрактивни места за млади во градот
  3. 10/2015 – 12/2015: Креирање, принтање и промовирање на мапата
  • Вклучени организации:

Носител на проектот: Меѓународна фондација БалканНет

Партнер: ЦИСР – Центар за истражување, меѓугранична сорабока и развој

  • Контакт информации:

д-р Марина Андева

andeva@centercrcd.org

 

This slideshow requires JavaScript.

Превземете ја мапата на следниот линк: / Download the map on the following link:

Skopje city map 

Advertisement