Проект: Анализа на прекуграничната соработка на Република Македонија

 • Основна цел на проектот:

Промовирање на прекуграничната соработка во Република Македонија

 • Специфична цел:

– СВОТ анализа на прекуграничните активности на Република Македонија

– Давање на препораки за подобрување на прекуграничните активности

 • Целна група:
 1. Локална самоуправа
 2. НВО сектор
 3. Мали и средни претпријатија
 • Времетраење (фази на проектот):
 1. 01/2015 – 06/2015: Мапирање
 2. 06/2015 – 12/2015: Анкетирање
 3. 12/2015 – 06/2016: Интервјуирање
 4. 06/2016 – 12/2016: Анализа
 5. 12/2016 – 06/2017: Препораки, промотивни настани
 • Контакт информации:

д-р Марина Андева 

andeva@centercrcd.org

Advertisement