“1 Euroregion x week”

CRCD is launching an information campaign with the aim to inform the public on the Euroregion as concept, practices and examples and regional and cross-border cooperation in Europe. The campaign is called “1 Euroregion x week”. The idea is to dedicate a whole week to one specific Euroregion and discuss and promote its activities to the public on CRCD website and social media.
Stay tuned and wait for Monday for the first Euroregion to come!

Best regards,
CRCD Team

___

ЦИСР наскоро ќе ја започне информативна кампања со која ќе ја информира јавноста за концептот Еврорегион, практики и примери на регионални и прекугранични соработки во Европа. Кампањата е со наслов “1 Euroregion x week”. Идеата е да се посвети една недела на еден специфичен Еврорегион и да се дискутираат и промовираат неговите активности на нашата веб страна како и на социјалните мрежи.
Останете со нас и очекувајте го во понеделник првиот Еврорегион на оваа кампања.

Со почит,
Тимот на ЦИСР

IMG_2698-1

Advertisement