Study “European experience of citizens’ participation in cross-border cooperation” by ISIG

isig

ENG

New study was published by the Institute of International Sociology of Gorizia entitled “European experience of citizens’ participation in cross-border governance”. The study is a preparatory action to the Council of Europe Conference on “Democratic Governance of Transfrontier Territories” (October 2015). It offers an overview of experiences and practices of citizens’ participation in the management of transfrontier activities and initiatives, and as a working document for the conference, represents an assessment of 9 cross-border cooperation instances across Europe and 20 CBC projects with in-built participatory activities.

You can download the study here.

MK

Објавена е новата студија на Институтот за Меѓународна Социологија од Гориција со наслов “Европското искуство на учество на граѓаните во прекуграничното владеење”. Студијата претставува подготвителна активност на Советот на Европа за конференцијата “Демократско управување на прекуграничните територии” (Октомври 2015). Таа нуди преглед на искуства и практики за учество на граѓаните во управувањето со прекуграничните активности и иницијативи, и како работен документ за конференцијата, претставува анализа на 9 случаи на прекуграничната соработка во Европа и 20 проекти за прекугранична соработка.

Студијата (на англиски јазик) можете да ја симнете тука.

Advertisement