“Across Borders” Writing Competition

ENG version

The Center for research, cross-border cooperation and development (CRCD) launches a writing competition entitled “Across Borders”.

The summer has started and you are certainly planning to cross some borders for your summer holidays! While you cross borders for your summer holidays, write your experience and feelings you have!

Theme: Across Borders: How borders shaped my summer holiday!
Guidelines: Submissions must be original essays, short stories or reports based on the author’s experience, and may be no more than 1000 words, written in English or Macedonian language. Include your full name and contact email address on your submission. Use the following format to submit your essay:

“Across Borders” Writing Competition Submission Form

Deadline for submission: 30 September 2016

Awards and Recognition:
Essays will be evaluated by a team of experts from CRCD and its collaborators across Europe. Essays will be ranked according to the following criteria:

  1. Originality and creativity
  2. Personal touch and narrative
  3. Descriptive notes on border crossing points

The five high ranked essays will be published in an online free publication edited by CRCD.

Have an interesting and border crossing summer!

MK version

Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој (ЦИСР) објавува конкурс за пишување на есеј на генерална тема “Across Borders” или “Преку Граници”.

Летото започна и сигурно веќе ги планирате вашите патувања кои можеби ќе бидат проследени со преминување на државни граници. И додека ги поминувате границите за време на вашиот летен одмор, споделете ги вашите чуства и искуства.

Конкретната тема на конкурсот е: „Преку граници: Како границите влијаеа врз мојот летен одмор!„

Упатства: Вашите есеи или раскази треба да бидат оригинални, во вид на кратки извештаи базирани на вашите лични искуства и да не бидат подолги од 1000 зборови, на англиски или на македонски јазик. Внесете го и вашето име и презиме и контакт електронска адреса. Користете го следниот формат за поднесување:

 

“Преку граници” Формулар за поднесување

Краен рок за поднесување: 30 Септември 2016

Награди и признанија:

Есеите ќе бидат евалуирани од страна на експерти од ЦИСР и соработници од Европа. Есеите ќе бидат рангирани според следните критериуми:

  1. Оригиналност и креативност
  2. Нарација на персоналното искуство
  3. Дескриптивни завелешки за граничните места

 

Најдобрите пет есеи ќе бидат публикувани во онлајн публикација уредена од страна на ЦИСР.

 

Имајте интересно лето!

Advertisement